Vietnamese Beef Noodles (Pho)

Hanoi Day Tours - Top Hanoi Tours & Tripadvisor

+84 6686 6059 or +84 972 882 198